اموراداری ومالی
1395/12/10 سه‌شنبه
ردیف
نام ونام خانوادگی
سمت
شماره تلفن
شماره داخلی
مکان
1
فرهنگ مرادپور
مسئول اموراداری ومالی
32333612
111
ساختمان اداری-طبقه همکف
2
زهرا شفیعی ده بزرگ
کتابخانه
32333001
105
طبقه اول
3
پروانه صادقی
دبیرخانه وبایگانی
32333001
109
طبقه همکف
4
علی اصغرکریمی
کارپرداز
32333612
111
طبقه همکف
5
کورش عدالتی نژاد
انباردار
32333004
104
طبقه اول

بيشتر