روابط عمومی
1395/12/11 چهارشنبه
ردیف
نام ونام خانوادگی
سمت
شماره تلفن
شماره داخلی
مکان
1
پرویز شیخی
مسئول روابط عمومی وتریبت بدنی
32333001
118
ساختمان اداری-طبقه همکف