برنامه کلاسی
1393/12/23 شنبه

 
برنامه سرویس ایاب وذهاب
دروس عمومی
گروه مهندسی
گروه علوم پایه
گروه علوم انسانی
نیمسال اول
 
 
 
 
مقطع کارشناسی
کارشناسی ارشد
کارشناسی
کارشناسی ارشد
کارشناسی
 
 
 
زبان وادبیات فارسی
الهیات
ریاضی
علوم سیاسی
 
فايلها
صنعتيي.pdf 363.003 KB